0o0dグッ

sendto

windows10

C:\Users\(xxxxxxxxx)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo